TERM & CONDITION

ข้อตกลงและเงื่อนไข

รายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขที่ต้องการให้ลูกค้าอ่านและยอมรับก่อนสั่งซื้อสินค้า

1 . ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

2 . ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้

3 . ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย

4 . ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น

5 . ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไกลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น

6 . ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

นโยบายการคืนเงิน และ การเปลี่ยนสินค้า1. ผู้ซื้อสามารถแจ้งคืน หรือ เปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า (โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์)

2. หลักเกณฑ์การการคืนเงิน การเปลี่ยนสินค้า
2.1 สินค้ามีตำหนิ และ/หรือเกิดเสียหายระหว่างการขนส่ง ขอให้ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าก่อนรับสินค้า
2.2 ผู้ซื้อได้รับสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น สีสินค้าหรือขนาดของสินค้าไม่ถูกต้อง เป็นต้น)

3. ขั้นตอนการยื่นคำขอคืน/ เปลี่ยนสินค้า
3.1 การแจ้งขอคืน/ เปลี่ยนสินค้า สามารถติดต่อผ่านช่องทาง line official ของบริษัท ID @mat-er หรือ ติดต่อ 065-8096454
3.2 กรุณาเตรียมหลักฐานประกอบการยื่นเคลมสินค้า ดังต่อไปนี้
- หลักฐานการโอนเงิน

- หลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
- เหตุผลในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าพร้อมหลักฐาน เช่น รูปถ่าย เป็นต้น
3.3 การส่งคืนสินค้า
- สินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
- ในกรณีสินค้าเสียหายจากการผลิตหรือการขนส่ง ทางบริษัทยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้ทั้งหมด (ในกรณีอื่นๆ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในการขนส่งเอง)

4. การขอคืนเงินบริษัททำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับสินค้าคืนเรียบร้อยแล้ว

*** หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี

นโยบายการรับประกันสินค้า กรณีสินค้าบกพร่อง ชำรุดจากผู้ผลิต

1. ระยะเวลาการรับประกันขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า อ้างอิงจากผู้ผลิตตามหลักสากล

2. สินค้าต้องไม่ถูกดัดแปลงแก้ไขจากสภาพปกติ

3. สินค้าต้องไม่ถูกกระทบกระเทือนทางกายภาพอย่างหนัก หรือ เสียหายจากความร้อนหรือความชื้น รวมถึงสภาพที่เกิดความเสียหายจากผู้ใช้เอง หรือถูกกระแทกอย่างรุนแรง

4. สินค้าต้องอยู่ในสภาพปกติ แต่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งเป็นความผิดพลาดจากผู้ผลิตโดยตรง

5. การรับประกันสินค้า ไม่สามารถใช้กับสินค้าที่เป็นของรางวัลร่วมสนุก, สินค้าที่ไม่ได้ระบุระยะเวลาการรับประกัน, สินค้าของแถมโดยใช้คูปองโปรโมชั่น

 

ความเสียหายของสินค้า ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

1 . ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

2 . ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง

3 . สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้องถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อตกลงและเงื่อนไข


รายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขที่ต้องการให้ลูกค้าอ่านและยอมรับก่อนสั่งซื้อสินค้า

1 . ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

2 . ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้

3 . ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย

4 . ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น

5 . ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไกลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น

6 . ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้